Hoe werkt de Wmo?

Hoe werkt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Hoe uw zorg wordt geregeld, is afhankelijk van uw situatie. De zorg wordt vergoed vanuit verschillende wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Alleen de Wmo wordt geregeld vanuit de gemeente. We leggen uit welke wet over welke zorg gaat. En bij wie u terecht kunt met uw hulpvraag.

Voordat u een hulpaanvraag doet, is het van belang dat u eerst alle informatie op deze pagina goed doorleest:

Welke zorgwet hoort bij welke hulpvraag?

1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt, heeft recht op zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet. Zorg kan onder andere bestaan uit medische behandelingen, hulpdiensten of medische producten.

Gaat uw hulpvraag over bijvoorbeeld wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis), dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of zorgverzekering. Deze kosten worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Ook met andere vragen over geneeskundige zorg, kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekering.

2. Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve en langdurige zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. De Wlz is er voor mensen die blijvend, 24 uur per dag, zorg dichtbij of in de buurt nodig hebben.

Heeft u of uw naaste blijvend intensieve zorg thuis of in een instelling nodig? Dan doet u eerst een aanvraag bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij onderzoeken of u zorg uit de Wlz kunt krijgen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een indicatie. Dat is een brief waarin staat dat u recht heeft op Wlz-zorg. Daarmee kunt u de Wlz-zorg zelf gaan organiseren. Heeft u hier hulp bij nodig? Dan kan iemand van het wijkteam u hierbij begeleiden.

3. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is een zorgwet voor mensen die door ziekte, een (lichamelijke) beperking of ouderdom hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar geen of onvoldoende hulp kunnen krijgen van mensen om hen heen. Denk hierbij aan hulp bij huishoudelijke taken, vervoer, of aanpassingen aan uw woning, zoals een traplift.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. In Hollands Kroon wordt dit geregeld door Incluzio Hollands Kroon.

Er kan een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo worden gedaan, wanneer er geen andere mogelijkheid is om de hulpvraag op te lossen. Lees de informatie op deze pagina goed door, voordat u een hulpvraag voor de Wmo indient.

Waar komt het geld voor de Wmo vandaan?

De Wmo wordt gefinancierd door de overheid. Iedereen in Nederland betaalt belasting, en een deel van dat geld wordt toegewezen aan de Wmo. Dit budget wordt verdeeld onder alle gemeenten in Nederland. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheren en besteden van dit budget. Het bedrag moet eerlijk verdeeld worden, onder inwoners die echt zorg nodig hebben. Als er meer mensen een beroep doen op de Wmo dan het budget toelaat, moet de gemeente dit geld ergens anders uit hun begroting halen. Hierbij kan gedacht worden aan geld dat bedoeld is voor onderhoud van de openbare ruimte, vervoer, cultuur en sport.

Kort gezegd, de financiering van de Wmo komt van belastinggeld dat door de overheid wordt verdeeld over gemeenten. Het is belangrijk om te beseffen dat als er meer aanvragen zijn dan beschikbaar budget, de gemeente elders moet besparen om deze ondersteuning te kunnen bieden.

Het is dus van belang dat zowel u als wij zorgvuldig onderzoeken of, en zo ja welke, ondersteuning voor u noodzakelijk is. Wij krijgen kritisch naar wíe het nodig heeft en wát diegene nodig heeft: persoonlijker, eerlijker en toekomstgerichter.

Eigen regie, eigen kracht: wat doet en regelt u zelf?

Zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, dat wil natuurlijk iedereen. Want eigen regie en eigen kracht is zeer waardevol. Eigen regie betekent dat u zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen heeft over uw eigen leven en zorg. Wat kunt u zelf en wat wilt u zelf, binnen uw mogelijkheden.

Een duurzame oplossing voor uw hulpvraag, dat is ons doel. Wat heeft u nodig om (weer) zelfredzaam te worden en het leven te leiden dat bij u past. Wij ondersteunen mensen en hun omgeving bij het vergroten van hun veerkracht. Samen betekent bij ons ook écht samen.

Veel mensen hebben een sociaal netwerk van familie, vrienden, of buren die mee kunnen denken bij het zoeken naar een oplossing. Wellicht kunnen zij u ook helpen met dagelijkse dingen waarbij u ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld; uw familie kan u helpen met boodschappen doen, of uw buren kunnen u bijstaan in het regelen van vervoer. Heeft u geen sociaal netwerk, dan kunnen wij u helpen of handvatten geven om een sociaal netwerk op te bouwen.

Eigen regie betekent ook de mogelijkheid om zelf ondersteuning of voorzieningen te bekostigen.  Bijvoorbeeld; heeft u moeite met huishoudelijke taken? Dan kunt u overwegen om zelfstandig hulp in te schakelen, zoals het inhuren van huishoudelijke hulp. Of wordt u wat slechter ter been? Dan kan het aanschaffen van hulpmiddelen zoals een rollator of scootmobiel uw zelfredzaamheid te vergroten.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Wmo?

U kunt een Wmo aanvraag doen als u:

    1. door ziekte, een (lichamelijke) beperking of ouderdom niet meer zelfredzaam bent en hulp nodig heeft bij uw dagelijks leven
    2. niet zelf, of met behulp van een eigen netwerk, hulp(middelen) kunt regelen of aanschaffen om zelfstandig te kunnen blijven wonen

Om recht te hebben op ondersteuning uit de Wmo, is het van belang dat u aan kunt tonen dat er geen andere oplossing is. Geeft antwoord op de vragen in onderstaand stappenplan, om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de Wmo.

Wat onderzoeken wij bij een Wmo aanvraag?

Heeft u het stappenplan doorlopen en denkt u recht te hebben op ondersteuning van de Wmo? Dan kunt u dit aanvragen door contact op te nemen met het Wijkteam van Hollands Kroon. Onze wijkteammedewerker komt dan bij u langs voor een keukentafelgesprek om samen met u, en in ieder geval 1 persoon uit uw netwerk, te bespreken wat u nodig heeft.

Samen met onze wijkteammedewerker bespreekt u wie er aanwezig zal zijn bij dit gesprek. Het is waardevol om anderen te betrekken om te luisteren en mee te denken. Als u bijvoorbeeld met iemand samenwoont, verwachten we dat uw partner of huisgenoot ook deelneemt. Maar het kan ook een familielid of vriend zijn die u kan ondersteunen en/of meedenken bij het oplossen van uw hulpvraag. Naast iemand uit uw netwerk, is het natuurlijk altijd mogelijk een onafhankelijke cliëntondersteuner te vragen om deel te nemen aan het gesprek. De input en betrokkenheid van u en uw netwerk zijn essentieel om tot een passende oplossing voor uw hulpvraag te komen.

Tijdens het keukentafelgesprek staat eigen kracht en eigen regie centraal:

  • Wat is uw persoonlijke situatie?
  • Wat is de hulpvraag?
  • Wat heeft u nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
  • Wat kunt u zelf doen en dragen?
  • Wat kan uw omgeving voor u doen?
  • Hoe kunt u uw eigen netwerk uitbreiden? Een eigen netwerk levert veel op, het zorgt er voor dat u ook in de toekomst zelfstandiger kunt blijven, met de hulp van de mensen om u heen.

Wij zijn verplicht om zorgvuldig onderzoek te doen. Volgens de wet mogen we alleen een maatwerkvoorziening toekennen als er niets anders mogelijk is. Eigenlijk staat er in de wet: ‘Geen toekenning, tenzij het echt niet anders kan’. De bedoeling van de Wmo is namelijk dat mensen zoveel mogelijk zelf, en met behulp van hun netwerk, een passende en duurzame oplossing vinden. Zodat u in de toekomst geen ondersteuning meer nodig heeft.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het aanvragen van de juiste zorg en ondersteuning voor uzelf en/of voor uw gezin kan best ingewikkeld zijn. Ook kunt u klachten hebben over de zorg of een bezwaar willen indienen. Cliëntondersteuning helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren.

Heeft u behoefte aan meer informatie, ondersteuning of advies? Dan kunt u een beroep doen op verschillende vormen van cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld via uw eigen netwerk, via de wijkteams en via verschillende onafhankelijke en meer gespecialiseerde organisaties die Hollands Kroon heeft gecontracteerd.

Onafhankelijke cliëntondersteuning